Uppryckandet och den första uppståndelsen

INLEDNING 

På Mikael Karlendals blogg finns sedan 2015 en artikel som försöker avfärda tron på ett uppryckande av församlingen *) innan det som Bibeln kallar för vedermödan.
*) Se mina tidigare inlägg som klargör min förståelse av uppryckandet.

För den som kanske heller inte är så bekant med termen: vedermödan förklaras detta som en tid av extrem nöd för Israel som både Jesus och GT:s profeter omnämnt; se Matt. 24:21, Mark.13:19 se även Dan.10:1 i 1917-översättningen. Ordet vedermödan används fortfarande men i nyare översättningar brukar man översätta vedermödan met ordet (stor) nöd. I Jer.30:7 refereras också till denna extremt svåra period som där kallas för Jakobs nöd och även Dan. 12:1 talar om denna svåra nöd för Israel under den sista tiden.

Det är viktigt att inse att denna nöd åsyftar just Israel! Matteus är främst en judisk skrift skriven av en jude och riktat till judar! Därför ska den inte förstås med kristna glasögon på näsan. Sätt på d
ig judiska glasögon i stället! 

För den som anser att jag har en antisemitisk syn vill jag avfärda detta å det starkaste. Det är med stor smärta som jag inser att den värsta perioden för det judiska folket trots holocaustens alla förskräckelser fortfarande ligger framför oss. 😭

Vedermödans tid som alltså gäller det judiska folket sammanfallar dock troligen i mycket stor del med vredens tid som inleds med att Jesus tar emot bokrullen i Upp.5 och därefter öppnar dess sigill som innehåller allehanda plågor som beskrivs i Uppenbarelseboken kapitel 6-18. Allt detta leder dock till jordens befrielse från Satans demoniska makter i kap.19 och 20 med utsikt på en ny himmel och en ny jord i de avslutande kapitlen 21 och 22.
 

SYFTET MED DENNA BLOGG

På denna blogg tar jag upp saker och förklarar dem utifrån PRETRIB-förståelsen, där PRE= före TRIB= engelska ordet tribulation = vedermödan. Många håller dock på en så kallad POSTTRIB-förståelse, alltså tror man att uppryckandet helt och hållet sammanfaller med Jesu återkomst till jorden som båda grupper är helt eniga om sker EFTER vredens tid (Upp.6-18) respektive vedermödan i enlighet med det Jesus säger om detta i Mat.24.

Vi behöver ha klart för oss att det knappast finns någon grupp kristna som omtalas så illa i världen som just kristna som håller fast vid det jag är övertygad om är den bibliska läran om uppryckandet. Det gäller inte bara världen - det behöver man förvänta sig - men motståndet kommer också från kristna och tyvärr även från dem som jag verkligen uppfattar som uppriktiga och bibeltrogna kristna som jag/vi verkligen uppfattar som syskon i Herren!

Jag tror att alla vi som vill leva utifrån tankarna i Guds Ord behöver kunna föra ett respektfullt samtal om förståelsen av den yttersta tiden. Hur Guds tankar på bästa sätt ska förstås kan inte avgöras utifrån tanken att pretrib-troende skulle vara oansvariga (de sägs inte vara förberedda inför antikristens ankomst) eller oschyssta mot de som lämnas kvar. Endast en noggrann undersökning av Skriften kan leda oss till rätt förståelse av ändens tid, ingenting annat. Vi bör därför inte fajtas utan respektfullt bemöta varandras tankar och frågor och dessutom alltid ha den ödmjuka inställning att man själv ändå kan haft fel. Det gäller självklart för båda grupper (pretrib och posttrib). Med glimten i ögat: sista gången jag hörde mig för så skulle det inte bli några speciella avdelningar i himlen (eller på jorden) för enbart pretribbare eller posttribbare. 😇Vi kommer alla att få vara hos Jesus för ALLTID! Tänk på det!

I detta inlägg vill jag reagera på en reaktion på nämnt blogginlägg som jag råkade se nyligen där Lars W. ontgör sig över att han inte får svar från pretrib-troende om när den första uppståndelsen enligt de skulle äga rum. Okay, tänkte jag, då är det detta jag ska ägna några tankar åt denna gång. För övrigt tror jag att det nog inte finns så många pretrib-troende kvar i vårt avlånga land. Tyvärr, lägger jag till. Det har på grund av förskjutningen till posttrib blivit väldigt mycket fokus på vedermödans fasor i stället för på glädjen över det saliga hoppet vi äger i Kristus!

Jag citerar nu sammanhanget där denna term "första uppståndelsen" förekommer i Uppenbarelseboken 20:

"4 Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. 5 De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. 6 Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år." (B2M)


TRONER

Det första Johannes fick se här är troner och att de som satt på dem fick rätt att döma. Vilka kan det handla om? Vi har flera bibelställen som berör frågan!
Vi ska därför se på några av dessa bibelverser här.

 • 1 Kor 6:1-2:
  "Hur kan någon av er som är i tvist med en annan gå till domstol inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? 2 Vet ni inte att de HELIGA SKA DÖMA VÄRLDEN? Och om världen ska DÖMAS AV ER, duger ni då inte till att döma i småsaker? 3 Vet ni inte att VI SKA DÖMA ÄNGLAR? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting?"

 • 2 Tim 2:12:
  "Härdar vi ut, ska vi också REGERA MED HONOM."

 • Upp. 2:26:
  "Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, HONOM SKA JAG GE MAKT ÖVER FOLKEN. 27 Han ska STYRA DEM MED JÄRNSPIRA som man krossar lerkärl"

 • Upp.3:21:
  Den som segrar ska jag låta SITTA HOS MIG PÅ MIN TRON, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron.

 • Upp.5:10
  "Du har gjort dem/oss. *) till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden."

  *) Många av de äldre engelska översättningarna bygger på Textus Receptus som översätter "oss". Det indikerar att förståelsen av den versen förr alltid varit att dessa 24 äldsten åsyftade församlingen i himlen.
 
Det går inte att ta miste om att församlingens troende kommer att ha en regeringsfunktion i Messias tillkommande Rike, där prästerskap och regering förenas. Så oerhört spännande!

Det finns dock ytterligare ett viktigt skriftställe att ta hänsyn till, nämligen från GT:
 • Dan 7:21,22
  "Och jag såg hur det hornet förde krig mot de heliga och besegrade dem, 22 tills den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning."

  Denna vers har en direktkoppling till Matt 24:9-28 och Upp.13:7 där orden heliga och utvalda alltid ska uppfattas som judarna, INTE som kristna! GT vet INGET om NT-församlingen, så allt som sägs ska uppfattas att ha bäring på just judar. 


Frågan är alltså vilka som sitter på dessa troner! Jag tror att det behöver vara tydligt att det gäller både församlingen och de heliga från Gamla Testamentet! Även vers 6 är väldigt tydlig med svaret: "Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år. 


DEN FÖRSTA UPPSTÅNDELSEN

Efter att Johannes sett troner och de som satt på dem ser Johannes nu själar som blivit halshuggna, de är ännu inte uppståndna. Men slutet av vers 4 säger: "De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år."

När vi läser mer om dessa så förstår vi att dessa blev hallshuggna då de blev utsatta för vilddjurets härjningar. De har inte tillbett antikristen och dess avbild och har heller inte tagit emot hans tecken på sin panna eller hand. Konsekvensen är att de blev dödade. Vi läser om detta i Upp.13:10, 

"Den som skall i fångenskap, han går i fångenskap, och den som skall dö för svärdet, han blir dödad med svärd. Här behövs de heligas uthållighet och tro."

Det är dock först här i Upp.20 som vi får veta att de kommer bli halshuggna. Vers 10 i kapitel 13 talar om att bli dödad genom ett svärd men man kan ju också halshuggas genom ett svärd!

Det är bra att inse att hela situationen faktiskt redan hänt tidigare! (Det finns inget nytt under solen!) Jag tänker nu på vad Daniels tre vänner fick vara med om när de vägrade att tillbe kung Nebukadnessars stora staty som beskrivs i Daniel 3  och även på Daniel som kastades i lejongropen. Båda berättelser har samma tema som Upp.13 : att vägra tillbe en avgud. Daniel och hans tre vänner räddades undan, men Upp.13 är alltså tydlig med att verkligheten under vedermödan kommer bli värre. Man får förvänta sig halshuggning! Men jag tror att de som kommer att dödas på det sättet vet att Daniel och hans tre vänner är givna som exempel att ta efter och att de likväl blir räddade om än genom döden!  Det står att de kommer att dödas för vittnesbördet om Jesus som de då börjat förstå är deras verkliga messias! 

Jesus berättar att detta makalösa lidande kommer att börja när Daniels profetia om förödelsens styggelse i templet uppfylls (Matt.24:15) och vi vet att detta sker i mitten av Daniels 70:e årsvecka (se Dan 9:24-27). Själv anar jag utifrån Dan 3 att det blir en avgudabild som kommer placeras i templet som kommer byggas under den 7-åriga perioden. När detta inträffar tror jag att många kommer att fly undan till bergen såsom Jesus sagt att de skulle göra. Man kan så klart fråga sig hur de kan veta det? De toratrogna läser ju inte NT? Detta håller på ändra sig! Många judar har helt klart läst NT och känner till skriftstället från Matt. 24 men än så länge tror de inte på det. Det kan också vara så att de två vittnen som kommer uppträda i Jerusalem (Upp.11) kommer att varna judarna. Eller så kan de  144000 judar som nämns i Upp. 7 spela en roll i detta. Det vet vi (ännu) inte. I alla fall berättar Upp.12:6 att Gud beskyddar dem som gör så. Andra kommer dock att dödas som jag redan nämnde tidigare genom halshuggning.

Men hur grymt allt detta än är, det viktiga är så klart att Johannes såg att dessa halshuggna blev levande igen! Och Johannes skriver då: detta är den första uppståndelsen och "Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt.

Lägg nu märke till att egentligen endast en grupp omnämns här, nämligen den som halshuggits under vedermödan. Det finns dock tre grupper till:

 • De troende från Gamla Testamentet: Noa, Job och Josua, David, Daniel och många fler. Abraham gladde sig ju över att han skulle få se Jesu dag!

 • Alla Jesustroende som redan innan vredens tid dött eller rycktes bort (i min övertygelse) till Faderns hus som svar på Jesu löfte i Joh 14:1-3.

 • Gruppen som består utav heliga som dödats under första halvan av domens tid som vi läser om vid femte sigillet:

  "Och när Lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. 10 Och de ropade med hög röst: »Hur länge, du helige och sannfärdige härskare, skall du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare?« 11 Och åt var och en gavs en vit klädnad, och de blev tillsagda att vara stilla ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de själva, hade nått sitt fulla antal."
Om alla dessa fyra grupper kan man ju säga att de tillhör Messias! 
Om vi läser 1 Kor 15:23 så står det så här och jag citerar versen i ett större sammanhang:

"Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom. 24 Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft."

Ordningen som Paulus skriver om är en militär term och stycket fokuserar inte på en noggrann beskrivning av alla grupper som är med i uppståndelsen utan om hur Guds upprättelseplan ser ut från Jesu uppståndelse fram till slutet där allt Messias-motstånd fullständigt är utraderat.

Vers 23 ska därför inte uppfattas som om det skulle gälla en exakt punkt i historien utan markerar just Jesu återkomst trots marginella skillnader i tiden, där både uppryckandet före vredens tid och Jesu synliga återkomst till jorden ingår. Om båda tillfällen används det grekiska ordet parousia (ankomst, närvaro).

För den som anser att det bara måste handla om ETT tillfälle ger jag ett annat exempel där det ser ut som att det handlar om ett enda tillfälle men där det visar sig att detaljerna skiljer sig i tid. I Dan 12:1 säger ängeln till Daniel:

"Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till och fram till den tiden. Men på den tiden ska ditt folk bli frälst, alla som är skrivna i boken✱. 2 De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evig skam."

Vers 2 skulle kunna uppfattas som att båda sätt att uppvakna sker samtidigt, men utav Upp.20:5 vet vi ju att det ligger 1000 år mellan första uppståndelsen till evigt liv och "vaknandet till förakt och evig skam".
Det finns klart fler sådana exempel. Utifrån ängeln Gabriels budskap till Maria vet vi att Jesus skulle kallas Guds Son - tänk på Petrus: Matt. 16:16 m.fl. - men också att Gud ske ge honom sin fader Davids tron, en tron som vissa därför uppfattas förflyttats till himlen men som konsekventa bibeltolkare måste erkänna behöver stå i Jerusalem, alltså är detta alltjämt en händelse som hör framtiden till. (Luk.1:32,33). Det ligger ett tydligt tidsglapp i en och samma vers.

Den springande punkten i den första uppståndelsen är därför inte att det måste ske vid exakt ett och samma tilfälle utan att den skiljer sig från uppvaknandet till förakt och evig skam. Därför prisas den salig som får del i denna första uppståndelse för den som gör det kommer inte drabbas av den andra döden, att bli kastad i den brinnande sjön/eldsjön! Därav förstår vi att de som döms inför den vita tronen (Upp.20:11-15) döms efter sina gärningar och om de inte finns uppskrivna i Livets bok då kastas de i eldsjön. 


INVÄNDNINGAR

Ifall du nu tänker under läsningen: "Piece of cake"!! Allt talar för min posttrib-ståndpunkt så ska du veta att jag naturligtvis övervägt mycket av detta. Frågan är därför om du tror att din posttrib-förståelse håller även efter att du insett att du då också på ett tillfredsställande sätt behöver kunna svara på ett antal viktiga frågor som jag formulerat åt dig härunder. Tycker du att du har väldigt klara svar som bättre svarar mot Skriftens utsagor om de yttersta tingen, då behöver jag naturligtvis överväga min egen ståndpunkt i detta, men det återstår att se. Här finns i alla fall frågorna som du som posttribtroende behöver kunna besvara: 

 1. Församlingen utlovas bli undantagen från dometiden/prövningen som skulle komma över jordens invånare. Upp.3:10-11. "... och därför skall jag bevara dig från prövningens STUND, som skall komma över hela världen för att pröva jordens invånare. 11Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen."
  Lägg märke att det inte handlar om domarna utan om själva tiden/perioden som församlingen bevaras från. Så på vilket sätt blir det löftet verklighet i din förståelse?
   
 2. Ordet församling nämns många gånger framtill Upp. kap. 3 men inte en endaste gång under perioden Upp.6-18. Indikerar inte det att de heliga som nämns under denna tid kanske är andra grupper än just församlingen? Henok, Noa och Job tillhör ju heller inte Israel eller församlingen!?

 3. Beskrivningen i Joh.14:2-3 har just ingeting gemensamt med samtalet på olivberget i Mat 24. Uppenbarligen handlar det om olika händelser. Om du ändå vill pressa ihop dessa berättelser till en, berätta då hur Joh.14:2-3 blir verklighet i din eskatologi! Läs noggrant!

 4. I denna period handlar Gud genom församlingen, men i Upp. 7 ser vi hur Gud börjar använda sig av 144.000 judar, 12.000 av varje stam. Detta tyder på att något väsentligt har ändrats i Guds handlande. Under församlingsperioden spelar det ju inte någon roll om någon troende är jude eller grek(f.d.hedning). Hur förhåller sig dessa JUDAR då med församlingens status?

 5. Hur avgör DU utifrån Bibeln att vredens tid (Upp.6:1) har börjat? Nej jag menar inte en massa olika spekulationer om det, utan vad säger Bibeln om när den tiden börjar? 

 6. I 2 Tess 2 sägs att tessalonikerna helt tappat fattningen och blivit skrämda för att de börjat tro att Herrens Dag (Upp.6-18) redan var inne. Men varför skulle de vara upprörda över det om de ju trodde att församlingen behövde gå igenom den tiden och Jesus först skulle komma därefter? Det är väl ändå rätt ologiskt?

 7. När Paulus skriver om uppryckandet i 1 Tess 4:17 avslutar han med tanken att de troende skulle uppmuntra varandra med dessa ord. Men hur mycket uppmuntran ligger i dessa ord om det är troligt att du blir dödat/halshuggen innan uppryckandet överhuvudtaget äger rum? 

 8. En pretrib-troende lever med att Jesus kan komma när som helst (immanenti) och berättar därför evangeliet för alla som vill höra det därför att den som kommer till tro på Jesus EFTER uppryckandet behöver genomleva vredens tid då halva världsbefolkningen kommer att dö och även om du tillhör den överlevande halvan av jordens invånare, så blir risken stor att du kommer dödas under första eller halshuggas under andra halvan av 7-årsperioden. Så hur svarar du på detta, på riktigt? 

 9. Blir du glad om Jesus säger i Upp.3:11 Jag kommer snart! Lever du med den tanken? Ärligt sagt tror jag inte alls på det! Du tänker nämligen mest på all fasa du behöver gå igenom innandess! Du väntar i praktiken på antikristen och spanar efter allt som kan tyda på hans snara ankomst! 
  Sen när han är här, då VET du faktiskt att det dröjer 7 år till så kommer Jesus tillbaka. Bibeln klargör ju det! Det betyder också att du inte alls behöver förvänta honom from himlen som tessalonikerna gjorde (1 Tess.1:10) för du fruktar antikristens ankomst! Var ärlig!!

Den som alltså trodde att han snabbt kunde avfärda MITT svar om den första uppståndelsen får i så fall gärna svara på mina motfrågor! Kan du inte det, då behöver du kanske fundera över om inte pretrib-tankarna trots allt ger bättre svar på frågorna än en posttrib-förståelse. 

Välkommen med din reaktion!