Vilka är de heliga som nämns i Uppenbarelseboken?

Jag har i ett tidigare inlägg förklarat att kyrkan/församlingen verkar vara frånvarande under vedermödan/vredens tid. Ordet församling förekommer ett stort antal gånger under de första tre kapitlen i Uppenbarelseboken, men därefter nämns hon inte längre. Det tar jag som en bekräftelse för att församlingen ryckts upp till himlen såsom beskrivet i 1 Tess 4:16,17 innan vedermödan börjar.

Frågan är dock vilka då menas med olika heliga som omnämns i de övriga kapitlen.

Vi ska kika på dem och jag börjar med två stora grupper som omnämns i Upp.7

Upp.7:1-4

"Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. 2 Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande Gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: 3 "Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor!"4 Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, etthundrafyrtiofyra tusen från Israels alla stammar:"

Denna händelse är mycket speciell. Här visas nämlingen ett trendbrott! Hittills har breven alltid handlat om församlingen och även början på Uppenbarelseboken klargör att boken riktar sig ytterst till de sju församlingarna. Hela boken skulle skickas till alla dessa församlingar. Ett tydligt kännetecken på församlingen är att dess deltagare/medlemmar inte tillhör ett visst folk eller en viss nation, då alla är likställda i Kristus. Det finns ingen skillnad i funktion för antingen en jude eller f.d. hedning.

Vi behöver inse att Gud inte använder sig av församlingen utan återigen av Israel. Jag tror därför att församlingseran är över vid det här laget. Församlingen är inte kvar op jorden helt enkelt. Guds Ande som hållit emot antikristens framträdande har på jorden. Anden använder sig av församlingen som Andens tempel. Men när det templet rycks bort från jorden, har tiden kommit för antikristen att träda fram, något som sker när första sigillet öppnas. Där ropas antikristen fram för att segra. Kom ihåg dock att Messias själv öppnade första sigillet och därmed bestämde när antikristen skulle få börja sin tid på jorden. 

Det är under tiden då antikristen härjar på jorden som dessa 144000 judar används av Gud och nej, det handlar inte om Jehovas vittnen och heller inte om vissa utvalda församlingsmedlemmar! Det handlar om representanter för varje stam i Israel!

I Upp.14 står det om denna grupp står inför tronen och sjunger en sång som ingen annan kan lära sig och hur den följer Lammet i allt. "De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet." 


Upp.7:9-11, 13-15,

Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, 10 och de ropade med stark röst: "Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet!" 11 Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud..... 
13 En av de äldste frågade mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?" 14 Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 15 Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem."

Det står inte hur denna skara blev frälst, men det faktum att detta nämns efter att Gud valde att använda 144.000 judar i sin tjänst ger ett intryck att det är genom deras arbete som dessa blev frälsta. Lägg märke till Matt.24:15 
"Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma." Oftast citeras versen för att påpeka att evangelisationen måste ha nått till alla folk innan Jesus kommer tillbaka. Jag tror dock att denna vers syftar på dessa 144000 som ska förkunna evangeliet om det messianska riket där Jesus ska vara kung. Under 7-årsperioden ska en enorm grupp människor nås av dessa 144000 som omvänder sig till Messias och tror på honom och därför vägrar att liera sig till antikristen genom ett tecken på hand eller panna. Troligen kommer väldigt många av dem bli dödade genom halshuggning (genom svärd) som Upp.20:4 resp 13:10 vittnar om. Många av dessa ska dock hålla ut tills Jesus kommer och då få leva i Messias Rike. Jag är övertygad om att den föregående versen "Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. (Mat.24:14) in te alls betyder att överlevnad är avgörande för frälsning - för då blir det eget verk! - utan man befrias då för att få leva i Messias Rike! Lägg märke att de har palmblad i sina händer, det tyder på att de väntar på kung Jesus precis som judarna på palmsöndag (Joh.12).

Lägg märke att dessa kommer ur vedermödan (den stora nöden)! Det handlar alltså inte församlingen! Även de 24 äldsten som representerar församlingen, tillber Gud när dessa som på slutet av vedermödans tid står där inför tronen. 

Jag tror att de som nämns vid 5e sigillet: själar som dödats på grund av sitt vittnesbörd om Jesus ingår i denna grupp. De behöver vänta "tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga." (6:9-11). 


Upp.5:8 

"Och när det tog bokrullen, föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse, som är de heligas böner."

Tittar vi på sammanhanget ser vi att Johannes är i himlens tronsal; det är en hissnande upplevelse. Kapitel 5 efterfrågar personen som har de rätta kvalifikationerna att öppna bokrullen och dess sigill. Man behöver ha äganderätten! Och i detta fall behövs också rätten att återta den rätten då Satan genom synden blivit jordens härskare. Ingen annan än Lammet är värdig att öppna bokrullen och dess sigill, han som är båda skapare och frälsare. Han är den som ska döma ut Satan och alla som valt att stå på hans sida och inta platsen som jordens rättmätiga härskare.

Vi ser fyra varelser som snart återkommer till att utföra det som är dold bakom sigillen. Vi ser också 24 äldsten och de har en harpa och guldskålar fulla av rökelse, de heligas böner. 
Dessa heliga kan svårligen syfta på annat än församlingens heliga som tidigare ropat till Gud och Gud har samlat alla dessa rop och böner i dess skålar och nu äntligen har de som bor på jorden fyllt syndernas mått till bredden, och så kommer himlens svar: bokrullen öppnas.

Upp.8:3,4
"När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen i omkring en halvtimme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och de fick sju basuner. 3 Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Han fick mycket rökelse att lägga tillsammans med alla de böner på guldaltaret framför tronen. 4 Och röken från rökelsen steg från ängelns hand tillsammans med de heligas böner upp inför Gud. 5 Och ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden, och det blev åska, dån och blixtar och jorden skakade."

Sammanhanget visar återigen dessa böner som stigit upp till Gud och nu får ett rättvist svar för härefter börjar änglarna blåsa i basunerna en och en och konsekvensen av dem drabbar de som bor på jorden, förutom de 144000 judar som fått sigillet på pannan. Vi har ingen anledning att tro att det handlar om andras böner än de nämnda i kap.5.


Upp.11:18
"Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sade:
"Vi tackar dig, Herre Gud Allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung.
Folken vredgades, och din vrede har kommit, tiden när de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva dem som fördärvar jorden."

Verserna är del av den sjunde basunen som snart leder till sju vredesskålar. Johannes skådar dock redan det som kommer efter, nämligen lönen för profeterna, de heliga och de som vördar Guds namn. Då sammanhanget sedan tidigare har blivit judiskt med tanke på de 144000 judar som Gud börjar använda (kap.7) och i kap.11 nämner de två vittnen som uppträder i Jerusalem så behöver vi betrakta dessa profeter och heliga och de som vördar Guds namn utifrån samma situation som Matt. 24 beskriver, även den en judisk situation. I matt 24 talas inte om heliga utan om de utvalda som syftar vanligtvis på judar och därav även här. Inget tyder därför på att det är församlingen som menas med dessa heliga.


Upp.13:7,10
"Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat.
9 Du som har öron, hör: 10 Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro."

Detta kapitel handlar om andra utformningen av Roms rike i Daniels staty i Dan.2. Efter att Babylon, Medier och Perser, Greker och Rom har blivit världsriken, ser vi här i detta kapitel den sista versionen. Rom syntes i statyn som de båda benen, och därefter som fötterna och tårna som var en märklig blandning av järn och lera som det står. I Daniel 2 har själva riken varit i fokus men i Daniels profetior i kapitlen 7-12 har dock Israel alltid varit central i de olika riken. Detta framgår också tydligt av Mat.24. där vi ser Israels kvarleva innan Jesus kommer tillbaka som deras Messias. Vi kristna har en stark benägenhet att hela tiden betrakta Jesus endast som kyrkans frälsare och ser då förbi Guds plan där Gud ska uppfylla sina löften åt Israel som han gav till Abraham i förbundet han stadgade, ett förbund som inte innehöll några krav utan bara löften (1 Mos 15 resp.17). Gud kommer därför garanterat att infria sitt löfte att Jesus som Abrahams avkomma ska bli till rik välsignelse för alla folk inte bara i andlig mening genom syndernas förlåtelse utan också i det att Gudsriket bryter fram med kraft: den stenen i Dan 2 som uppfyller hela jorden och inte låter vara något kvar av statyn. Utifrån det perspektivet är det nödvändigt att inse att detta sista rike före Gudsriket försöker angripa judar som vägrar att tillbe antikristens avgudsbild i det tredje templet som snart ska byggas.
Och nej Dan.12:1 är väldigt tydlig med att den svåra tid som kommer gäller först och främst Israel. Vi ska inte på eget bevåg dra in församlingen i detta!

Men nu framgår ju ändå från detta kapitel att alla jordens invånare kommer att avkrävas att tillbe statyn eller att annars bli dödat : "Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan. (13:15,16)

Frågan blir vilka fler som kan menas än judarna? Är det församlingen? Om detta vore så då är löftet från Upp.3:10 inte av mycket värde i praktiken. Läs vad som ges som löfte: "Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför ska jag bevara dig från den stund av prövning som ska komma över världen för att sätta jordens invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen."(NUB). Lägg märke till att det inte står att församlingen bevaras från själva prövningen utan från prövningens stund! Det är själva prövningstiden som de ska bevaras från. Om det dock i praktiken skulle betyda att större delen av församlingen skulle dö i alla fall och man får utifrån vers 10 räkna med det, då verkar löftet ett ganska tomt löfte! Det kan det inte vara dock! Församlingen utlovas att inte bli utsatt för Guds vrede i 1 Tess 5:9. Tillsammans med det faktum att Jesus säger : jag kommer snart och håll fast vid det du har (3:11) är mitt intryck att detta tyder på att Jesus kommer innan allt detta kommer hända. Se även mitt tidigare inlägg om varför uppryckandet svarar löftet i Joh.14.


Upp.14:12
"En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: "Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, 10 då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. 12 Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

Vers 11 klargör vad som väntar den som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Här visas de heligas uthållighet. Som jag försökt tydliggöra innan, syftar dessa heliga inte på församlingen. De syftar i första hand på de judarna som kommer till tro under själva vedermödan. Men är det verkligen bara de? Nej, vi vet ju från Kap. 7 att Gud börjar använda en judisk grupp troende: 144.000, tolv tusen av varje stam. Tillhör de församlingen? Nej det finns inget i texten som tyder på det. Just det att Gud inte längre använder sig av församlingen utan av specifikt judar precis som under GT-tiden, indikerar också att församlingstiden är förbi! Den avslutades med att församlingen blev komplett och rycktes bort från jorden. I samma kapitel nämns också en skara av dem som kommit till tro under tiden för domarna. Som jag förstår det så berättar dessa 144000 Jesustroende judar om att Messias snart kommer och upprättar sitt rike och att var och en som omvänder sig från sina gärningar ska få gå in i hans Messianska Rike.
Det är möjligt att dessa judar redan är aktiva tidigt under domens tid då det finns en grupp som nämns i Upp.6:9-11 som begär att Gud ska utkräva deras blod av de som dödade dem, redan i första delen av domens tid under femte sigillet. De blev dödade på grund av sin tro på Jesus. Det kan också vara så att de får tag i skrifter som lämnats kvar efter de som ryckts upp och blivit övertygade om att de hade rätt.


Upp.16:6
"Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. 5 Och jag hörde vattnens ängel säga: "Rättfärdig är du som är och som var, du Helige, för att du fällt denna dom. 6 De spillde heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. Det är de värda."

Med de som spillde blodet avses helt klart de som tillbett odjuret och dess bild (v2). Det är de som drabbas i högt tempo av alla dessa vredesskålar.
Det är också de som dödat profeter och heliga. Vilka som åsyftas framgår inte men kan man i princip räkna ut: det är de judiska Jesus-troende under vedermödan och av de som utgör den stora skaran som ingen kan räkna (Kap.7)


Upp.17:6

"Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod."
Med tanke på att många ska dödas under vedermödans tid är det enklast att anta att kvinnan åsyftar en religiös makt under just sista delen av vedermödan. Därmed utgör dess dödade heliga de troende under vedermödans tid som dör genom hennes gärningar. I sig är det inget problem att låta det även syfta på heliga under församlingens tid.


Upp.18:20,24
"Gläd dig över den, du himmel och ni heliga och ni apostlar och profeter, för Gud har dömt den och gett er upprättelse..... Och i staden fanns blod av profeter och heliga och alla som slaktats på jorden."
Gud dömer Babylon. De heliga som nämns kan i princip syfta på GT-heliga, församlingen och de som dött under vedermödan. Under alla tider har Guds heliga blivit dödade genom Babylons gärningar.


Upp.19:8
"Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet"
Här talas om Lammets brud : församlingen. Ef 5:21-32.


Upp.20:9
"Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. 8 Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. 9 De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden."

De heliga specificeras inte i sammanhanget. Utifrån situationen uppfattar jag dessa heliga som judar som i sin jordiska kropp lever i Jerusalem. Ingen kan ju komma åt heliga i sina uppståndelskroppar, är min bedömning.

Välkommen med din reaktion!